2 photos taken at 41.559116, -93.654189 in Des Moines, Iowa

  • Kaws skeleton gettin down low
  • Foos