2 photos taken at 41.615835, -93.802841 in Clive, Iowa

  • Kalini hates Cedric
  • Doug Stockpiled Some Templeton!