5 photos taken at 41.922697, -91.417698 in Mount Vernon, Iowa

  • Megan and Tia
  • Some Thetas at Chamelons
  • Megan, Craig, n Tia
  • We've moved on to mini feet now
  • Some old Cornellians (plus Craig n Thome) walkin around these Mount Vernon streets