April 3, 2007

I wrote 2 microblogs.

Work. Weak.
Trigonometry!